Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch có được không?
Chuyển đổi công năng đất thuê sang đất ở phải làm thủ tục gì?
Chuyển mục đích sử dụng đất phải làm thủ tục gì?
Chuyển mục đích sử dụng đất có được nhập hộ khẩu?

Chuyển đất lúa sang đất kinh doanh ;

Chuyển mục đích đất vườn ao trong cùng thửa đất ở ;
Chuyển mục đích sử dụng thành đất thổ cư có mất phí? 


Chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch có được không?
Hỏi: Hiện ông Lê Văn Mậu đang sử dụng 400m2 đất nông nghiệp, nhưng ông dự định chuyển mục đích sử dụng 1 phần mảnh đất sang đất ở.
UBND tỉnh vừa công bố thửa đất này nằm trong quy hoạch dự án, tuy nhiên, chưa có quyết định hay thông báo thu hồi đất. Như vậy, ông Mậu có được làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất không?
Trả lời:
Theo Khoản 2, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, đối với trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, chủ sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất theo quy định của pháp luật (gồm các quyền quy định ở khoản 1, Điều 167, Luật này như quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho thuê, tặng cho, thừa kế, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất).
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất, Điều 52 và Điểm d, Điểm e, Khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai năm 2013 quy định, căn cứ để cho phép chủ sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp như sau: Việc chuyển mục đích sử dụng đất đó phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện (đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) và đơn chuyển mục đích sử dụng đất thể hiện nhu cầu sử dụng đất của người yêu cầu.
Đối với trường hợp ông Lê Văn Mậu đang sử dụng 400m2 đất nông nghiệp, hiện có dự định xin chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất sang đất ở để làm nhà, việc chuyển mục đích sử dụng đất này phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện (quận, thành phố thuộc tỉnh, huyện, thị xã) nơi có đất. Trường hợp thửa đất ông Mậu đang sử dụng phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất làm đất ở khu dân cư thì ông có thể làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.
Còn trường hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tiếp tục sử dụng đất đó vào mục đích nông nghiệp hoặc mục đích khác, dự án khác mà không phải để làm đất ở khu dân cư, ông Mậu sẽ không được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Luật sư Lê Văn Đài
(Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội)
(Theo Chính phủ) 

Chuyển đổi công năng đất thuê sang đất ở phải làm thủ tục gì?
Hỏi: Tôi có thắc mắc về vấn đề chuyển đổi công năng đất thuê sang đất ở, mong được giải đáp giúp. Hiện nay, tôi đang muốn chuyển đổi công năng đất thuê 50 năm sang đất ở tại khu nhà ở đường Hậu Giang, quận 6, Tp.HCM.
Vậy cho tôi hỏi thủ tục chuyển nhượng cũng như các khoản chi phí để làm thủ tục chuyển nhượng đất như thế nào?
Cảm ơn luật sư.
Trả lời:
Thông tin của ông, bà cung cấp chưa đủ để chúng tôi có thể xác định cụ thể việc chuyển mục đích sử dụng đất cũng như nghĩa vụ tài chính ông, bà phải nộp khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, ông, bà có thể tham khảo các quy định của pháp luật hiện hành sau đây để xác định:
(1) Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Điều 57, Luật Đất đai năm 2013).
(2) Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu); và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (nếu người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân) hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh (nếu người sử dụng đất là tổ chức).
Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
(Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất)
(3) Người sử dụng đất khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp nêu trên phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính sau:
- Nộp tiền sử dụng đất (nếu có). Việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:
+ Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:
· Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.
. Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
· Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
· Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức như trên.
(Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất)
- Lệ phí trước bạ: được tính bằng 0,5% nhân giá tính lệ phí trước bạ. Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ. Đối với nhà: theo giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính).
- Lệ phí địa chính (Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
 Luật sư Lê Thị Chiêu Oanh
(Công ty Luật TNHH Đất Luật)
(Theo CafeLand) 

Chuyển mục đích sử dụng đất phải làm thủ tục gì?
Hỏi: Tôi đang dự định mua một mảnh đất điện tích 4x12m ở phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức. Đất này hiện nay là sổ chung, thời hạn sử dụng đến năm 2019.
Mục đích sử dụng là đất lúa. Tôi dự định mua mảnh đất này sau đó nhờ chủ đất chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất thổ cư; sau đó xây nhà và tách sổ riêng.
Vậy với những quy định hiện hành thì tôi có được tách sổ không, hết thời hạn sử dụng đất thì tôi phải làm gì? Số tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất khoảng bao nhiêu?
Trả lời:
Khi tách thửa đất, bạn lưu ý đến diện tích tối thiểu theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa của UBND Tp.HCM, cụ thể như sau: b) Ngoài các trường hợp quy định tại điểm a khoản này được tách thửa, nhưng phải đảm bảo phù hợp quy hoạch và các điều kiện sau:
- Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu như sau: Đất ở chưa có nhà: 50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m
Diện tích đất mà bạn có ý định mua là 48m2, tách thửa thì không đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa vì vậy, bạn nên cân nhắc khi mua thửa đất này vì khi không đủ điều kiện để tách thửa thì theo điều 1 Quyết định 19/2009 thì Các thửa đất hình thành sau khi tách thửa có diện tích không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định tại Quyết định này và không trái với Quy chuẩn xây dựng.
Về thời hạn sử dụng đất: Điều 69- Luật Đất Đai 2003 sửa đổi 2009: Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất 1. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi chuyển quyền sử dụng đất.
Theo khoản 1, Điều 67 Luật Đất đai, khi hết thời hạn sử dụng đất thì người sử dụng đất được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.
Điều 34 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ cũng quy định: Khi hết thời hạn sử dụng đất, hộ gia đình, các nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất bằng thời hạn giao đất, trừ trường hợp Nhà nước có quyết định thu hồi đất.
Như vậy, việc bạn dự định mua đất gặp nhiều rủi ro về diện tích tối thiểu và thời hạn còn rất ngắn. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu các quy định trên trước khi mua.
 Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)
(Theo CafeLand) 

Chuyển mục đích sử dụng đất có được nhập hộ khẩu?
Hỏi: Tôi đăng ký thường trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai hơn 30 năm. Nay tôi mua nhà (giấy tay) ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chủ cũ đã làm hồ sơ xin chuyển quyền sử dụng đất từ năm 2006, phường tiếp nhận nhưng đến nay vẫn chưa làm xong.
Tôi muốn về nhập khẩu ở Biên Hòa. Khi ra phường chứng giấy, bên địa chính nói là nhà mua giấy tay chưa chuyển mục đích sử dụng đất do đó không nhập hộ khẩu được. Xin nói thêm là tôi có bản photo sổ đỏ có công chứng. Chủ trước có ra phường chứng giấy với chủ trước nữa (là người đứng sổ đỏ)... Vậy xin hỏi phường trả lời như vậy có đúng không? Tôi có được nhập hộ khẩu không?
Trả lời:
- Theo quy định của Luật cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007, một trong các thủ tục để đăng ký thường trú tại nơi ở mới là phải có giấy chuyển hộ khẩu và giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp ở địa phương nơi đăng ký thường trú.
Cũng theo quy định của luật này, chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.
Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
Nếu ông muốn chuyển hộ khẩu vào căn nhà ông mới mua ở Biên Hòa, trước hết ông phải có giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã có nhà ở trên đất đó). Tuy nhiên theo thư ông cho biết, đến thời điểm hiện tại ông vẫn chưa có một trong hai loại giấy tờ nêu trên. Vì vậy, cán bộ phường từ chối cấp sổ hộ khẩu cho ông là phù hợp với quy định của pháp luật.
Thạc sĩ Thái Thị Tuyết Dung 
(ĐH Luật Tp.HCM)
(Theo Tuổi trẻ) 

 

Chuyển đất lúa sang đất kinh doanh

Hỏi: Tôi có một mảnh đất trồng lúa sát với đường quốc lộ, nay tôi muốn chuyển từ đất này sang đất kinh doanh có được không? Thủ tục và phí để chuyển đổi như thế nào? Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi.

 

Trả lời

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai 2003, bác có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất nếu việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết. Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Ngoài ra, diện tích đất xin chuyển mục đích còn phải phù hợp với hạn mức giao đất tại địa phương.

- Về thủ tục chuyển đổi, bác thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 134 Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai:

1. Người xin chuyển mục đích SD đất nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đối với tổ chức, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đối với HGĐ, cá nhân; hồ sơ gồm có:

a) Đơn xin chuyển mục đích SD đất;

b) GCN QSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);

c) Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với T.hợp người xin chuyển mục đích SD đất là tổ chức, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SD đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch SD đất đối với T.hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch SD đất chi tiết; chỉ đạo Văn phòng ĐK QSD đất trực thuộc làm trích sao hồ sơ địa chính.

3. Văn phòng ĐK QSD đất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính gửi cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

4. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp QĐ cho chuyển mục đích SD đất; chỉnh lý GCN QSD đất; ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

5. Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này không quá ba mươi (30) ngày làm việc (không kể thời gian người SD đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày cơ quan tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người SD đất nhận được GCN QSD đất đã chỉnh lý.
(Theo Địa ốc)

Chuyển mục đích đất vườn ao trong cùng thửa đất ở
Hỏi: Tôi có một thửa đất diện tích 500m², trong đó có 100m² đất thổ cư và 400m² đất trồng cây lâu năm đã được cấp sổ đỏ (đã có nhà ở trên đất). Hiện tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất thêm 100m² từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư để mở rộng nhà đang ở.
Xin hỏi, trong trường hợp này tôi có được áp dụng mục a khoản 2 điều 6 của Nghị định 198 không? Mong được Địa ốc Online tư vấn. Cảm ơn.
Trả lời
Điểm a khoản 2 điều 6 của Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ đã được sửa đổi bởi khoản 2, điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
Sửa đổi này đã quy định ở mục a như sau: "Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp".
Theo quy định này thì người sử dụng đất có các điều kiện như: đất vườn, ao phải cùng một thửa với nhà ở, phải nằm trong khu dân cư thì mới thuộc diện nộp tiền sử dụng đất như quy định trên.
Trân trọng.
Luật sư Huỳnh Văn Nông
(www.shlaw.vn)

Chuyển mục đích sử dụng thành đất thổ cư có mất phí?
Hỏi: Vợ chồng tôi có miếng đất 36m2 ở Q.9 (Tp.HCM). Đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lâu dài, diện tích công nhận trong sổ là 29,7m2.
Do miếng đất nhỏ, ở không đủ nên vợ chồng tôi định mua thêm 1 miếng đất vườn (đất trồng cây lâu năm, có thời hạn sử dụng đến năm 2021) ở Q.9.

Phương án 1: nếu vợ chồng tôi đứng tên mua miếng đất vườn nêu trên thì tôi phải đóng những loại thuế nào? Khi chuyển mục đích sử dụng thành đất thổ cư, tôi có phải đóng thuế đất vượt hạn mức không?

Phương án 2: nếu tôi nhờ chị họ đứng tên miếng đất vườn này (trước giờ chị ấy chưa đứng tên trên đất nào) và chuyển mục đích thành đất thổ cư, sau đó sang nhượng lại cho vợ chồng tôi thì có được không? Trong hai phương án trên thì phương án nào ít tốn chi phí hơn?

 Trả lời
Theo công văn 16493 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đóng tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần thứ hai thì phải đóng 100% tiền sử dụng đất và giá đất để tính tiền sử dụng đất là giá thị trường (giá theo quy định của UBND Tp.HCM hằng năm nhân với hệ số K, hay còn gọi là tiền sử dụng đất vượt hạn mức).

Theo quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND Tp.HCM về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Tp.HCM, tại khu vực quận 9 có hệ số K=1,5.

Nếu cá nhân xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hoặc chuyển mục đích lần đầu từ các loại đất khác sang đất ở thì nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất mà UBND Tp.HCM quy định hằng năm. Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở thì nộp tiền sử dụng đất theo giá quy định của UBND Tp.HCM hằng năm nhân với hệ số K.

Trân trọng.
Luật sư Huỳnh Văn Nông (www.shlaw.vn)
(Theo TTO) 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét